ទូរស័ព្ទចល័តជប៉ុនdogoត្រឹមតែមួយនាទីលក់អស់រលីង


ទូរសព្ទ័ចល័តdoqoបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2008 បានក្លាយជាផលិតផលទូរស័ព្ទម៉ាកទំនើបកំនត់ទិសដៅមួយដ៏ច្បាស់លាស់ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006 ទូរស័ព្ទចល័តនៅទូលទាំងពិភពលោកកកើតមានការផ្លាស់ប្តូរជាខ្លាំង ទូរស័ព្ទinternetចាប់ផើ្តមវាយលុកហូរចូល “នៅលើប្រព័ន្ទinternetទិញទូរស័ព្ទចល័តបានកា្លយទៅជាសម័យទំនើបមួយ” ទូរស័ព្ទdoqoក៏ចាប់ផ្តើមចាប់កំណើតឡើងមក។ ក្រោយមកនៅតែមិនទាន់បញ្ឍប់ការរុករកទូរស័ព្ទចល័តdoqoក៏បានរកឃើញមុខងារជាកម្មសិទ្ទិសំរាប់ខ្លួនឯង។

 

ត្រឹមតែទូរស័ព្ទម៉ាកចល័តទំនើបប្រព័ន្ទinternet ជារួមវាជាការល្អប្រសើរមួយសំរាប់ក្មេងៗយុវវ័យចូលចិត្តប្រើប្រាស់ ក៏មានទស្សនះមួយក្លាយជា ”លិតផលទាន់សម័យបែបច្ចេកវីជ្ជាគីជាការចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតសំរាប់ក្មេងៗយុវវ័យ”មកដល់សព្វថ្ងៃផលិតផលម៉ាកទំនើបdoqo នៅតែជាបណ្តាញinternetដែលtមានការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងបំផុត។

 

មានលក្ខណះជាក្រុមក្មេងៗយុវវ័យដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់មានការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ម៉ូតដំបូងបង្អស់នៃផលិតផល doqo mate 35 នៅក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានលក់អស់រលីងត្រឹមតែមួយនាទីជាក់ស្តែងអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់មានការទទួលស្គាល់ជាខ្លាំងចំពោះផលិតផលនេះ។