ទូរស័ព្ទចល័តdoqo រយះពេលត្រឹមមួយនាទីលក់ដាច់តិចបំផុតអស់ 3ម៉ឺនគ្រឿង


doqo mate 35គឺជាទូរស័ព្ទចល័តមួយប្រភេពដែលរូបរាងខាងក្រៅមានភាពស្រស់ស្អាតនិងល្អ វាជាទូរស័ព្ទចល័តស្តង់ដារលំដាប់លេខមួយថែមទាំងមានតំលៃសមរម្យផងដែរ។ នៅលើទីផ្សារជប៉ុនបានផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៏ផ្នែកwebiste ប្រទេសជប៉ុនវាជាប្រវិត្តិមួយដែលមានសន្ទុះលឿនបំផុតក្នុងការលក់ចេញ។ ដោយយោងទៅលើdogo ជប៉ុនមិនដល់រយះ

ពេល៨នាទីផង តំលៃថ្លៃសរុបនៃការលក់doqo mate 35លើសពី 70000000យ៉េន ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ធ្វើការផ្សព្វវផ្សាយពិតប្រាកដទាក់ទងទៅនិងលក់ចេញបានប៉ុន្មានគ្រឿងក៏ដោយ ប៉ុន្តែដោយយោងទៅលើតំលៃទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនយើងអាចដំណើរការធ្វើការសំរេចបាន។ ប្រសិនបើអតិថិជនទាំងអស់ទិញទូរសព្ទ័ប្រភេទក្នុងតំលៃថ្លៃ ដូច្នេះតំលៃលក់នៃការប៉ាន់ប្រមាណមួយគ្រឿងដូច្នេះតំលៃលក់នៃការប៉ាន់ប្រមាណមួយគ្រឿង 3ម៉ឺនហើយ

ប្រសិនបើគ្រប់អតិថិជនម្នាក់ៗសុទ្ទតែទិញប្រភេទម៉ាកសំខាន់ ដូចនេះតំលៃលក់កើនទៅដល់ 4ម៉ឺនគ្រឿង បញ្ចាក់បានថាគ្រប់ចំនួនតូលេខតំលៃអ្នកទិញទាំងសងខាង។ តាមការប៉ាន់ប្រមាណយូរបំផុតនៅខៃ៤នឺងមានកើតឡើងនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានខាងត្បង។​