ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទដៃលំដាប់​​​​​​ខ្ពស់របស់ទូរសព្ទដៃdoqo។ បានផ្ដល់ជូននូវឧបករណ៍ចល័តផ្សេងៗលើសពីទូរសព្ទឆ្លាតវៃធម្មតា។ ទូរសព្ទម៉ាកdoqoល្បីល្បាញមួយគ្រឿងនេះបានប្ដេជ្ញាចិត្តក្រោមការដឹងនាំ“ការគិតនិងការអនុវត្តតំបន់ជាសកល”នៃការចូលទៅតំបន់បច្ចេកទេសដល់ទំនើបរបស់ផលិតផល។

 

doqo Mobileはハイエンドのモバイルブランドです。 通常の携帯電話、スマートフォンなど、さまざまなモバイル機器を提供しています。 よく知られたブランドとして、doqoは「グローバルな思考と地域慣行」の指導の下で、最先端の技術を地域の製品に変えることに取り組んでいます

 

 

 

 

Japan:

Japan 1239 Tokyo, Chiyoda City, Ōtemachi, 2 Chome−6−2 JP 1000004    Nihon Building 11F

 

Cambodia:

mao se toung blvd,#22,corner St95 at Heng Asia Tower,Phnom Penh

315 Ang Duong St,Corner of Preah Monivong Blvd,Sangkat Wat Phnom,Khan Daun Penh at Canadia Tower, Phnom Penh

 

Bangladesh:

3rd Floor, Savar City Center, dhaka

 

Philippines:

Jose C. Aquino Avenue (Butuan-Cagayan de Oro-Iligan Highway),Agusan  Del Norte

 

Myanmar:

Mandalay Mahar Aung Myay Township 33-34th Street 73rd Street

 

TEL:180-0211-438